Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Noodzakelijk
Statistieken
Marketing

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden TIGRA

De directie van TIGRA Beheer B.V. heeft onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden vastgesteld. De voorwaarden zijn vanaf juni 2020 van kracht en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

 Artikel 1. Algemeen

1.1   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • TIGRA: de betreffende TIGRA vestiging en/of TIGRA Beheer B.V. waarmee een overeenkomst wordt gesloten.
  • opdrachtgever: de partij die aan TIGRA opdracht heeft gegeven tot het verrichten van diensten, adviezen of werkzaamheden
  • cliënt: een natuurlijke persoon die de dienstverlening van TIGRA ontvangt of zal ontvangen

1.2   Op alle door TIGRA gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

1.3   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door TIGRA aan cliënt en/of opdrachtgever inzake onderzoek, training, voorlichtingen en diensten en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.

1.4   De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5   Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze schriftelijk door TIGRA zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

1.6   Voor de totstandkoming van een overeenkomst zal aan de opdrachtgever een exemplaar van de algemene voorwaarden worden overhandigd c.q. toegezonden. Door ondertekening van een overeenkomst met TIGRA waarin naar de algemene voorwaarden verwezen wordt, verklaart de opdrachtgever de voorwaarden te aanvaarden en ook op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

1.7   Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.8   TIGRA behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1   Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat TIGRA met de uitvoering begonnen is, de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en/of de opdracht heeft bevestigd. De datum van bevestiging is bepalend.

2.2   Een offerte voor een product of dienst van TIGRA heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.3   Gemaakte afspraken voor trainingen, sessies, onderzoeken etc. binnen de curatieve (rode) dienstverlening kunnen tot 24 uur voor de datum van het onderzoek verplaatst worden bij de betreffende TIGRA vestiging en kunnen binnen het lopende programma worden ingehaald. Afspraken voor de overige diensten en projecten kunnen tot 2 werkdagen voorafgaand aan de start verplaatst worden. Wanneer het verzoek om verplaatsing plaatsvindt na de daarvoor gestelde termijn of wanneer de afspraak niet ingehaald wordt, behoudt TIGRA het recht het geoffreerde bedrag voor deze diensten in rekening te brengen.

2.4   Wanneer een overeenkomst door de cliënt of opdrachtgever voortijdig of tussentijds wordt beëindigd zal de interventie, training, onderzoek, voorlichting of andere overeengekomen dienst geheel of deels in rekening gebracht

2.5   Wijzigingen en/of aanvulling op de overeenkomst kunnen schriftelijk worden overeengekomen

Artikel 3. Diensten

3.1   TIGRA zal zich inspannen om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.2   TIGRA zal voor vervanging zorgen wanneer uitvoerend personeel verhinderd is de opdracht uit te voeren, behoudens in geval van overmacht.

3.3   Alle gevolgen van onjuiste of niet tijdige informatie van opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.4    TIGRA zal haar diensten binnen de voor TIGRA gangbare termijn uitvoeren, tenzij anders in de offerte of overeenkomst vermeld of als er sprake is van een overmacht situatie.

3.5   Wijzigingen en/of aanvullingen op de te leveren dienst(en) kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1   De opdrachtgever is gehouden om tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen  welke naar het oordeel van TIGRA noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de opdracht.

4.2   Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

4.3   In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake zijn gehouden.

4.4   De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich om de oorzaak hiervan, zo snel mogelijk op te heffen.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

5.1   Opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen prijzen en tarieven aan TIGRA te voldoen.

5.2   Mocht door een wettelijke regeling er sprake zijn van een kostenstijging voor TIGRA dan behoudt TIGRA het recht om de tarieven en prijzen te veranderen per datum  inwerkingtreding van de wettelijke regeling.

5.3   TIGRA kan, gezien de algemene loon- en prijsstijgingen, op basis van het jaarlijks totaalindexcijfer van het CBS, de prijzen en tarieven van haar producten en diensten verhogen.

Artikel 6. Facturering en betaling

6.1   TIGRA berekent de kosten van haar diensten en producten aan de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.

6.2   De betalingstermijn van de factuur voor de geleverde producten en diensten van TIGRA is 14 dagen na factuurdatum en het bedrag moet overgemaakt worden naar het op de factuur vermelde rekeningnummer.

6.3   De opdrachtgever is niet gerechtigd om de betalingstermijn op te schorten.

6.4   Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen TIGRA van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van TIGRA te vorderen te hebben.

6.5   Indien de opdrachtgever het oneens is met een onderdeel van de factuur, of de gehele factuur, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum te melden bij TIGRA. De opdrachtgever is niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

6.6   Bij gebreke van tijdige betaling is TIGRA gerechtigd om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

6.7   Alle door TIGRA gemaakte kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor kosten van de opdrachtgever.

Artikel 7. Klachten en aansprakelijkheid

7.1   Wanneer er sprake is van het indienen van een klacht door cliënt en/of opdrachtgever, wordt de betalingsverplichting niet opgeschort. De cliënt en/of opdrachtgever dient TIGRA Beheer en/of de betreffende TIGRA vestiging zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de klacht.

7.2   TIGRA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die zijn veroorzaakt of zijn ontstaan door de schuld of toedoen van de opdrachtgever. Als TIGRA tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, is zij daarvoor jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk als en voor zover dit is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Indien TIGRA jegens de opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor de schade beperkt tot de hoogte van het bedrag dat in rekening is gebracht voor de werkzaamheden waaruit de schade is voortgekomen.

7.3   Voor indirecte schade, van welke aard dan ook, verband houdende met de uitvoering van onze werkzaamheden is TIGRA niet aansprakelijk.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1   TIGRA zal elke informatie die via de opdrachtgever verkregen is, vertrouwelijk behandelen en zal er zorg voor dragen dat deze informatie niet door derden wordt ingezien, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.

8.2   TIGRA zal een dossier van haar cliënten bijhouden, die zij in het kader van een interventie onderzoekt. Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anders, welke deel uitmaken van deze administratie is de wettelijke privacy regelgeving van toepassing.

8.3   De cliënt behoudt het recht om op elk gewenst moment inzage te hebben in zijn of haar dossier. Derden kunnen slechts inzage krijgen als door cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor is verleend.